REGULAMIN SZKOŁY I LIKE ENGLISH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin określa zasady działania Szkoły I LIKE ENGLISH z siedzibą na ul. 27 grudnia 17/19 lok. 508 w  Poznaniu  61-737, NIP: 783-232-96-81. Osobą reprezentującą Szkołę jest Dorota Ostrowska (kom. 539 202 130, email. dorota@ilikeenglish.pl), zwana dalej Dyrektorem Szkoły.

1.2. Zasady regulaminu wymagają akceptacji Klienta, która jest warunkiem rozpoczęcia udzielania kursu języka angielskiego przez Szkołę.

 

II KONTAKT I OBSŁUGA KLIENTA

2.1. Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. Siedziba sekretariatu znajduje się przy ul. 27 grudnia 17/19 lok. 508 (5 piętro), 61-737 Poznań, email. ischool@ilikeenglish.pl oraz kom. +48 882 754 290 / + 48 539 202 130

2.2. Szkoła udziela lekcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 21:30 oraz w soboty od 08:00 do 16:00  w oddziale Szkoły na ul. 27 grudnia 17/19 w Poznaniu, lub z dojazdem do Klienta. Szkoła nie udziela lekcji w dni ustawowo wolne od pracy. Termin i miejsce zajęć zależne są od dostępności lektorów co potwierdza Sekretariat Szkoły przed uruchomieniem kursu.

2.3.Lektor prowadzący kurs jest przydzielany do danego Klienta przed lekcją próbną/rozpoczęciem kursu. Klient otrzymuje numer telefonu oraz adres email do lektora w mailu potwierdzającym zapis na lekcję próbną/kurs języka angielskiego. Z Lektorem prowadzącym kurs należy się kontaktować bezpośrednio w celu zgłoszenia spóźnienia, nagłego odwołania zajęć oraz omawiania bieżących spraw kursu takich jak zadania domowe, testy, prośby Klienta dotyczące programu lekcji itp.

2.4. Klient w momencie podjęcia kursu i zapisu na pierwszą lekcję próbną otrzymuje dostęp do Strefy Słuchacza w panelu administracyjnym Szkoły. Panel administracyjny zawiera wszelkie przydatne podczas realizacji kursu informacje, takie jak: harmonogram zajęć, płatności, podsumowanie liczby zajęć zrealizowanych i planowanych.

 

III PRZETWARZANIE DANYCH

3.1.Szkoła do realizacji zlecenia, potrzebuje i przetwarza dane Klienta. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte na stronie internetowej: www.ilikeenglish.pl w zakładce RODO.

3.2. Szkoła po przypisaniu Lektora prowadzącego kurs do Klienta, przekazuje Klientowi imię i nazwisko Lektora oraz jego numer telefonu i adres email.  Klient zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych danych tylko i wyłącznie w celu realizacji kursu. Powierzone dane mogą być przekazane dalej i wykorzystywane do innych celów tylko i wyłącznie za zgodą Szkoły i Lektora prowadzącego kurs.

 

IV PIERWSZA LEKCJA PRÓBNA

4.1. Pierwsza lekcja oferowana Klientowi przez Szkołę, traktowana jest jako lekcja próbna. Jej celem jest zapoznanie się Kursanta z Lektorem prowadzącym kurs, zbadanie poziomu języka angielskiego Kursanta, omówienie dokładnego celu nauki Kursanta i ustalenie planu pracy. W przypadku dzieci lub osób deklarujących brak znajomości języka angielskiego, oraz osób niechcących lub niemających potrzeby podchodzenia do testu ze względu na indywidualny cel kursu, Lektor na lekcji próbnej przeprowadza lekcję z pominięciem testu sprawdzającego wiedzę Kursanta po uprzednim omówieniu tematyki lekcji z Klientem.

4.2. Dzień, miejsce i godzina odbycia się lekcji próbnej określana jest w formie wiadomości mailowej wysyłanej z adresu mailowego Szkoły ischool@ilikeenglish.pl na adres mailowy wskazany przez Klienta do kontaktu.

4.3. Aby lekcja próbna faktycznie się odbyła musi być wcześniej opłacona przez Klienta. Kwota do zapłaty, termin i numer konta wskazane będą w mailu zapraszającym na lekcję próbną/kurs języka angielskiego. Brak dokonanej wpłaty traktowany jest jako rezygnacja Klienta z kursu.

4.4. Szkoła wystawia fakturę za lekcję próbną po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Szkoły. Klient ma obowiązek podać Szkole dane do faktury, tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, lub jeśli faktura ma być wystawiana na firmę – nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP.

4.5. W mailu zapraszającym na lekcję próbną/ kurs języka angielskiego, Szkoła wysyła Klientowi również Regulamin Szkoły I LIKE ENGLISH wraz z Polityką Przetwarzania Danych Szkoły (RODO). Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej Szkoły www.ilikeenglish.pl w zakładce Regulamin Szkoły & RODO. Dokonanie zapłaty za kurs lub pierwszą lekcję próbną, oraz przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją obu dokumentów przez Klienta.

4.6. Podczas zapisu na lekcję próbna klient otrzymuje również dostęp do Strefy Słuchacza w panelu administracyjnym Szkoły, gdzie znajduje się jego grafik zajęć, numer telefonu do lektora oraz dane dotyczące płatności. Klient ma obowiązek zalogować się do strefy Słuchacza rozpoczynając kurs. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych logowania i nie ujawniania ich innym osobom.

4.7. W przypadku niestawienia się Kursanta na zaplanowaną i potwierdzoną lekcję próbną, Szkoła nie zwraca pieniędzy za opłaconą lekcję, gdyż Lektor na lekcji jest obecny i przygotowany do prowadzenia zajęć.

4.8. W przypadku spóźnienia się Klienta na lekcję próbną Lektor nie ma obowiązku przedłużenia lekcji i kończy lekcję zgodnie z zaplanowanym programem czasowym wskazanym w mailu zapraszającym na pierwszą lekcję próbną.

4.9. Po pierwszej lekcji próbnej Klient informuje Sekretariat Szkoły o chęci dalszego realizowania kursu.

4.10. W przypadku niezadowolenia z pierwszej lekcji próbnej, istnieje możliwość zapisania się na drugą lekcję próbną z innym Lektorem. Prośbę taką należy zgłosić do Sekretariatu Szkoły.

4.11. Po pierwszej lekcji próbnej istnieje możliwość rezygnacji z kontynuacji kursu bez względu na powód. Decyzję taką należy zgłosić do Sekretariatu Szkoły.

 

V OKRES TRWANIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

5.1. Kurs języka angielskiego rozpoczyna się po przekazaniu przez Klienta w Sekretariacie Szkoły informacji o chęci dalszej kontynuacji kursu po przeprowadzonej pierwszej lekcji próbnej.

5.2. Szkoła oferuje kursy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub na czas określony, z datą zakończenia zaproponowaną przez Klienta.

5.3.Aby zakończyć kurs, który nie miał określonego terminu zakończenia należy wysłać stosowną informację w formie mailowej na adres ischool@ilikeenglish.pl. Klient powinien podać dokładną datę planowanego zakończenia kursu, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Zakończenie kursu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Klienci informujący o zakończeniu kursu bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, kończą kurs po upływie miesiąca od daty otrzymania maila przez Szkołę i są zobowiązani do opłacenia lekcji, które zostały już zaplanowane na najbliższy miesiąc tj. 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.

5.4. Kurs na czas określony kończy się zgodnie z terminem określonym przez Klienta przed rozpoczęciem kursu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakończenia kursu w terminie wcześniejszym, jednak zachowując przy tym miesięczny okres wypowiedzenia. Zasady wcześniejszego zakończenia kursu są takie same jak w przypadku zakończenia kursu na czas nieokreślony wymienione w pkt. 5.3.

5.5. Kurs zaplanowany na czas określony na wniosek Klienta może zostać przedłużony. Musi to być jednak potwierdzone przez Sekretariat Szkoły, w związku z tym, że w danym terminie po zakończeniu kursu może być już planowany kurs innego klienta. Wtedy Szkoła może zaproponować inny termin lub innego lektora. Zalecane jest jak najwcześniejsze zgłoszenie informacji o chęci przedłużenia kursu.

5.6 Szkoła ma prawo do zakończenia udzielania kursu bez okresu wypowiedzenia w przypadku klientów, którzy :

  1. a) co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonali płatności za Kurs po terminie lub zalegają z płatnością za jeden miesiąc, lekceważąc jednocześnie upomnienia o płatności ze strony Szkoły (patrz dział 7 – zasady płatności za kurs)

b)często odwołują zajęcia, jednocześnie nie chcąc brać za nie odpowiedzialności finansowej (patrz

dział 9 regulaminu – odwoływanie zajęć),

  1. c) są agresywni, nieuprzejmi w stosunku do personelu szkoły, sprawiając swoim zachowaniem, że pracownik szkoły czuje dyskomfort / zagrożenie,
  2. d) uporczywie nie przestrzegają Regulaminu Szkoły.

5.7. Klient ma prawo do zakończenia kursu bez okresu wypowiedzenia w przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji do Sekretariatu Szkoły ( patrz dział 13 regulaminu – reklamacje.)

 

  1. TERMIN, MIEJSCE I PLAN ZAJĘĆ

6.1. Termin i miejsce gdzie zajęcia mają się odbywać są ustalane przed rozpoczęciem kursu, a następnie regularnie co tydzień odbywają się w ustalonym terminie. Klient ma wgląd do swojego harmonogramu zajęć w dedykowanej mu do tego Strefie Słuchacza na stronie panel.ilikeenglish.pl. Zajęcia nie odbywają się w dni Świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.

 

VII. ZASADY PŁATNOŚCI ZA KURS

7.1. Szkoła informuje Klienta jaka jest cena za jedną jednostkę lekcyjną przed rozpoczęciem kursu.

7.2. Płatności za kurs Klient dokonuje zawsze z góry za cały miesiąc, zgodnie z ilością lekcji przypadającą na dany miesiąc rozliczeniowy.

7.3. W przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczeniowy, Klient miał odwołane lekcje, które zostały uznane za lekcje odwołane bezpłatnie, wartość nowej faktury jest stosownie pomniejszana o wartość tych lekcji .

7.4. Szkoła wystawia fakturę pro-forma Klientowi do 10-tego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego, a Klient zobowiązuję się zapłacić za dany miesiąc kursu najpóźniej do 15-tego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego. Szkoła wystawia fakturę po zaksięgowania wpłaty na koncie Szkoły.

7.5. Brak dokonanej wpłaty przez Klienta za dany miesiąc rozliczeniowy skutkuje wstrzymaniem się Szkoły od udzielania kursu aż do otrzymania wskazanej wpłaty na konto bankowe Szkoły.

 

VIII. LISTA POTWIERDZAJĄCA ODBYTE ZAJĘCIA

8.1. Na każdej lekcji Lektor wraz z Klientem podpisują listę potwierdzającą odbyte zajęcia. Dana lista zawiera informacje o wszystkich odbytych, przełożonych i odwołanych zajęciach. Lista ta jest podstawą dla Szkoły do rozliczenia Klienta i Lektora za dany miesiąc. Lista nie obowiązuje w przypadku lekcji on-line, wtedy potwierdzeniem odbytych zajęć jest historia połączeń w używanym komunikatorze.

 

  1. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

9.1. Szkoła i Lektor prowadzący kurs dla każdego zapisanego Klienta robi rezerwację danego terminu i nie przyjmuje w tym czasie innych zleceń. W związku z indywidualnym charakterem zajęć oferowanych Klientowi, jakiekolwiek odwoływanie zajęć przez Klienta, wiąże się z utratą przychodu Lektora i Szkoły.

9.2. Klient ma prawo do bezpłatnego odwołania zajęć tylko w sytuacjach wyjątkowych zgłaszając to w pierwszej kolejności Lektorowi prowadzącemu kurs, a następnie do Sekretariatu Szkoły. Jednorazowa bezpłatna przerwa w zajęciach nie może być dłuższa niż 2 tygodnie i nie może obejmować więcej niż 50% zajęć zaplanowanych na danych miesiąc. Zgłoszenie takie musi być zgłoszone nie mniej niż 24h przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane w okresie krótszym niż 24h przed lekcją lub przewyższające wskazany limit są zawsze pełnopłatne.

9.3. Liczba lekcji odwoływanych przez Klienta jest rejestrowana przez Szkołę. Klient, który decyzją Dyrektora Szkoły zostanie uznany za Klienta często odwołującego zajęcia, traci możliwość bezpłatnego odwoływania zajęć. Za klienta często odwołującego zajęcia uznaje się osobę, która cyklicznie odwołuje ponad 25% zaplanowanych zajęć na dany miesiąc. Zostanie on o takiej decyzji poinformowany drogą mailową, ze skutkiem od dnia otrzymania maila do końca kursu. Każda odwołana lekcja od tego momentu jest pełnopłatna. Jeśli klient nie zgodzi się na te warunki, kurs zostaje zamknięty bez okresu wypowiedzenia.

9.4. Święta i dni ustawowo wolne od pracy nie są liczone w podsumowaniu odwoływanych lekcji przez Klienta. Są one ustawowo dniami wolnymi.

9.5. W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą Sekretariatu Szkoły i Lektora prowadzącego kurs, Szkoła daje możliwość odrobienia odwołanej lekcji w innym terminie. Jednak mając na uwadze wszystkich stałych i nowo zgłaszających klientów, możliwość ta nie może być nadmiernie wykorzystywana gdyż prowadzi to do zamieszania w grafikach lektorów i szkolnych sal.

9.6. Lektor prowadzący kurs również w sytuacjach wyjątkowych takich jak urlop, choroba itp., ma prawo do odwołania zajęć. Lekcje odwołane przez Lektora są dla Klienta zawsze bezpłatne.

9.7. W przypadku lekcji odwołanych przez Lektora prowadzącego kurs, Szkoła może zaproponować zastępstwo z innym Lektorem lub odrobienie lekcji z Lektorem prowadzącym kurs w innym terminie jeśli istnieje taka możliwość. Klient może propozycję przyjąć lub odrzucić.

9.8. W związku z tym, że płatności za zajęcia dokonuje się z góry za cały miesiąc, bezpłatne odwołanie lekcji skutkuje obniżeniem wartości faktury na kolejny miesiąc zgodnie z wartością lekcji odwołanej.

 

  1. ZMIANY TERMINU ZAJĘĆ

10.1. Na wniosek Klienta, za zgodą Sekretariatu Szkoły i Lektora prowadzącego kurs, można dokonać zmiany stałego terminu zajęć. Zmiana taka musi się zgadzać z grafikiem Lektora oraz szkolnych sal jeśli lekcje odbywają się w oddziale Szkoły.

 

XI DOKUPIENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ

11.1. Klient może dokupić dodatkowe zajęcia, które nie zostały uwzględnione w Harmonogramie Zajęć na dany miesiąc. Chęć dokupienia dodatkowej lekcji należy zgłosić w Sekretariacie Szkoły, a następnie dodatkowo ją opłacić zgodnie z wystawioną przez Szkołę fakturą.

 

XII. SPÓŹNIENIA

12.1. Kursant przewidując swoje spóźnienie na zajęcia, ma obowiązek skutecznie poinformować Lektora prowadzącego kurs o tym spóźnieniu. Informacja taka uznana jest za skuteczną, jeśli jej odbiór zostanie potwierdzony przez Lektora (zalecany jest kontakt telefoniczny/sms). Lektor prowadzący kurs również ma obowiązek podjęcia próby kontaktu z Kursantem zanim uzna lekcję za odwołaną i opuści lokal.

12.2. W przypadku zajęć prowadzonych w oddziale Szkoły lub w lokalu wskazanym przez Klienta, jeśli lokal jest otwarty i istnieje możliwość poczekania w środku, Lektor poczeka na Kursanta bez względu na czas jego spóźnienia, pod warunkiem skutecznego poinformowania Lektora o tym spóźnieniu. Lektor nie ma obowiązku przedłużania swojego czasu pracy ze względu na spóźnienie Kursanta, lekcja kończy się zgodnie z czasem zapisanym w harmonogramie. W przypadku gdy Lektor czekając na Kursanta, pomimo prób kontaktu z Kursantem nie ma od niego odpowiedzi, Lektor opuszcza lokal po 20 minutach oczekiwania (licząc od czasu planowanego rozpoczęcia się zajęć) a lekcja taka jest pełnopłatna.

12.3.W przypadku zajęć prowadzonych poza oddziałem Szkoły, w lokalu wskazanym przez Klienta, jeśli lokal jest zamknięty i nie ma możliwość poczekania w środku, Lektor czeka na spóźnionego klienta maksymalnie 10 minut (licząc od czasu planowanego rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem wcześniejszego skutecznego poinformowania Lektora o spóźnieniu. Lektor nie ma obowiązku przedłużania swojego czasu pracy ze względu na spóźnienie Kursanta, lekcja kończy się zgodnie z czasem zapisanym w harmonogramie. W przypadku gdy Lektor czekając na Kursanta, pomimo prób kontaktu z Kursantem nie ma od niego odpowiedzi, Lektor opuszcza lokal po 5 minutach oczekiwania (licząc od czasu planowanego rozpoczęcia się zajęć) a lekcja taka jest pełnopłatna.

12.4. W przypadku spóźniania się Lektora na zajęcia, należy poinformować o tym Sekretariat Szkoły. W przypadku zgłoszenia o powtarzających się spóźnieniach Lektora, Dyrektor Szkoły podejmie odpowiednie kroki by sytuacja się nie powtarzała.

 

XIII. REKLAMACJE

13.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na lektora prowadzącego kurs. Reklamacje należy składać do Sekretariatu Szkoły na maila ischool@ilikeenglish.pl.

13.2. Po rozpatrzeniu Reklamacji Szkoła może:

– wyrazić zgodę na zakończenie kursu bez okresu wypowiedzenia,

– zaproponować zmianę lektora prowadzącego kurs.

13.3. Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które były przeprowadzone przez lektora przed zgłoszeniem reklamacji. Dlatego zaleca się zgłaszanie uwag jak najszybciej aby Szkoła mogła szybko podjąć stosowne kroki w celu rozwiązania problemu.

 

 

XIV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

14.1. O każdej zmianie Regulaminu Szkoła zobowiązuje się poinformować Klienta wysyłając elektroniczną wiadomość na adres email podany podczas zapisu Klienta na kurs.

14.2. Klient nie zgadzający się na wprowadzaną zmianę do Regulaminu, ma prawo do rezygnacji z Kursu bez zachowania okresu wypowiedzenia, otrzymując zwrot pieniędzy za zaplanowane, niewykorzystane zajęcia.

14.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022