REGULAMIN SZKOŁY I LIKE ENGLISH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin określa zasady działania Szkoły I LIKE ENGLISH z siedzibą przy ul. 27 grudnia 17/19 lok. 508 w Poznaniu 61-737, NIP: 782-232-96-81. Osobą reprezentującą Szkołę jest Dorota Ostrowska (email. dorota@ilikeenglish.pl), zwana dalej Dyrektorem Szkoły.

1.2. Zasady regulaminu wymagają akceptacji Klienta, co jest warunkiem rozpoczęcia udzielania kursu języka angielskiego przez Szkołę.

1.3. Przez Klienta rozumie się osobę, która opłaca zajęcia, a także osobę, która w zajęciach uczestniczy.

1.4 Przez Kursanta rozumie się osobę, która uczestniczy w zajęciach.

1.5. Jeżeli Kursant nie jest jednocześnie Klientem, zapisy niniejszego regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Kursanta.

II KONTAKT I OBSŁUGA KLIENTA

2.1. Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. Siedziba sekretariatu znajduje się przy ul. 27 grudnia 17/19 lok. 508 (5 piętro), 61-737 Poznań, email: kontakt @ilikeenglish.pl / ischool@ilikeenglish.pl, tel. +48 882 754 290 / + 48 539 202 130

2.2. Szkoła udziela lekcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 21:30 oraz w soboty od 08:00 do 18:00. Szkoła nie udziela lekcji w dni ustawowo wolne od pracy. Termin i miejsce zajęć zależne są od dostępności lektorów, którą potwierdza Sekretariat Szkoły przed uruchomieniem kursu.

2.3.Lektor prowadzący kurs jest przydzielany do danego Klienta przed lekcją próbną/rozpoczęciem kursu. Klient otrzymuje numer telefonu oraz adres email do lektora w mailu potwierdzającym zapis na lekcję próbną/kurs języka angielskiego. Z Lektorem prowadzącym kurs należy się kontaktować bezpośrednio w celu zgłoszenia spóźnienia, nagłego odwołania zajęć oraz omawiania bieżących spraw kursu takich jak zadania domowe, testy, prośby Klienta dotyczące programu lekcji itp.

2.4. Klient w momencie podjęcia kursu i zapisu na pierwszą lekcję próbną otrzymuje dostęp do Strefy Słuchacza w panelu administracyjnym Szkoły. Panel administracyjny zawiera wszelkie przydatne podczas realizacji kursu informacje, takie jak: harmonogram zajęć, płatności, podsumowanie liczby zajęć zrealizowanych i planowanych.

 

III PRZETWARZANIE DANYCH

3.1.Szkoła do realizacji zlecenia, potrzebuje i przetwarza dane Klienta. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte na stronie internetowej: www.ilikeenglish.pl w zakładce RODO.

3.2. Szkoła po przypisaniu Lektora prowadzącego kurs do Klienta, przekazuje Klientowi imię i nazwisko Lektora oraz jego numer telefonu i adres email. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych danych tylko i wyłącznie w celu realizacji kursu. Powierzone dane mogą być przekazane dalej i wykorzystywane do innych celów tylko i wyłącznie za zgodą Szkoły i Lektora prowadzącego kurs.

IV OFERTA

4.1. Szkoła oferuje zajęcia w oddziale Szkoły w Poznaniu przy ul. 27 grudnia 17/19, online lub z dojazdem do Klienta. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym lub w małych grupach stworzonych przez Klienta.

4.2. W przypadku zajęć grupowych jedna osoba odpowiada za całą grupę, w tym dokonuje płatności, zarządza zaplanowanym grafikiem.

4.3. Cena za zajęcia ustalana jest z Klientem przed rozpoczęciem kursu. Klient ma wgląd do aktualnych cen na stronie internetowej szkoły pod linkiem https://ilikeenglish.pl/prywatne-lekcje-angielski-poznan-cennik/

4.4. W przypadku zajęć grupowych nieobecność poszczególnych uczestników kursu nie ma wpływu na całościową cenę za lekcję. Cena może na stałe ulec zmianie tylko przy stałej zmianie liczby uczestników grupy.

4.5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej z Klientem ceny na początku każdego roku szkolnego tj. z początkiem września lub w innych miesiącach roku, jeśli sytuacja gospodarcza jest wyjątkowa i niezależna od Szkoły. Szkoła zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Klient, który nie zgadza się na nową cenę ma prawo do zakończenie kursu ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowych cen, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4.6. Szkoła oferuje zajęcia z regularnym terminem zajęć lub w formie pakietowej z elastycznym terminem zajęć.

  1. a) Zajęcia z regularnym terminem zajęć – Szkoła umawia się z Klientem, że zajęcia odbywać się będą co tydzień tego samego dnia, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy.
  2. b) Zajęcia w formie pakietowej z elastycznym terminem zajęć – Szkoła umawia się z Klientem na określoną liczbę lekcji do zrealizowania miesięcznie. Kursant przypisany jest do jednego Lektora jednak bez stałego terminu zajęć. Na zajęcia Klient umawia się z Lektorem na bieżąco, na zasadach ustalonych z Lektorem. Oferta ta dostępna jest tylko dla lekcji online.

4.7. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Klienta, zajęcia zaplanowane w oddziale Szkoły lub z dojazdem do Klienta mogą odbywać się online. W takim wypadku jednak cena kursu nie ulega zmianie. Cena może na stałe ulec zmianie tylko przy stałej zmianie formy prowadzenia zajęć.

V PIERWSZA LEKCJA PRÓBNA

5.1. Pierwsza lekcja oferowana Klientowi przez Szkołę, traktowana jest jako lekcja próbna. Jej celem jest zapoznanie się Kursanta z Lektorem prowadzącym kurs, zbadanie poziomu języka angielskiego Kursanta, omówienie dokładnego celu nauki Kursanta, ustalenie planu pracy i przeprowadzenie pierwszej lekcji wstępnie przygotowanej przez Lektora.

5.2. Dzień, miejsce i godzina odbycia się lekcji próbnej określana jest w formie wiadomości mailowej wysyłanej z adresu mailowego Szkoły kontakt@ilikeenglish.pl na adres mailowy wskazany przez Klienta do kontaktu. Jest to email zawierający wszystkie ważne informacje związane z organizacją zajęć.

5.3. Aby lekcja próbna faktycznie się odbyła musi być wcześniej opłacona przez Klienta. Kwota do zapłaty, termin i numer konta wskazane będą w pierwszym mailu organizacyjnym wspomnianym w pkt. 5.2.

5.4. Brak dokonanej wpłaty traktowany jest jako rezygnacja Klienta z kursu.

5.5. Szkoła wystawia fakturę za lekcję próbną po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Szkoły. Klient ma obowiązek podać Szkole dane do faktury, tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, lub jeśli faktura ma być wystawiana na firmę – nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.

5.6. W pierwszym mailu organizacyjnym Szkoła wysyła Klientowi również Regulamin Szkoły I LIKE ENGLISH wraz z Polityką Przetwarzania Danych Szkoły (RODO). Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej Szkoły www.ilikeenglish.pl w zakładce Regulamin Szkoły & RODO. Dokonanie zapłaty za kurs lub pierwszą lekcję próbną oraz przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją obu dokumentów przez Klienta.

5.7. Podczas zapisu na lekcję próbna Klient otrzymuje również dostęp do Strefy Słuchacza w panelu administracyjnym Szkoły, gdzie znajduje się jego grafik zajęć, numer telefonu do lektora oraz dane dotyczące płatności. Klient ma obowiązek zalogować się do strefy Słuchacza rozpoczynając kurs. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych logowania i nie ujawniania ich innym osobom.

5.8. W przypadku niestawienia się Kursanta na zaplanowaną i potwierdzoną lekcję próbną, Szkoła nie zwraca pieniędzy za opłaconą lekcję, gdyż Lektor na lekcji jest obecny i przygotowany do prowadzenia zajęć.

5.9. W przypadku spóźnienia się Klienta na lekcję próbną Lektor nie ma obowiązku przedłużenia lekcji i kończy lekcję zgodnie z zaplanowanym programem czasowym wskazanym w mailu zapraszającym na pierwszą lekcję próbną.

5.10. Po pierwszej lekcji próbnej Klient informuje Sekretariat Szkoły o chęci dalszego realizowania kursu.

5.11. W przypadku niezadowolenia z pierwszej lekcji próbnej, istnieje możliwość zapisania się na drugą lekcję próbną z innym Lektorem. Prośbę taką należy zgłosić do Sekretariatu Szkoły.

5.12. Po pierwszej lekcji próbnej istnieje możliwość rezygnacji z kontynuacji kursu bez względu na powód. Decyzję taką należy zgłosić do Sekretariatu Szkoły.

5.13. Jeśli Klient nie poinformuje Sekretariatu Szkoły o chęci dalszego realizowania kursu, nie stawi się na kolejną lekcję lub nie zapłaci za kurs, Szkoła ma prawo zamknięcia kursu w trybie natychmiastowym bez informowania o tym Klienta.

VI OKRES TRWANIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

6.1. Kurs języka angielskiego rozpoczyna się po przekazaniu przez Klienta w Sekretariacie Szkoły informacji o chęci dalszej kontynuacji kursu po przeprowadzonej pierwszej lekcji próbnej lub po dokonaniu opłaty za kurs zgodnie z wystawioną fakturą pro-forma za najbliższe zaplanowane zajęcia.

6.2. Szkoła oferuje kursy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub na czas określony, z datą zakończenia zaproponowaną przez Klienta.

6.3. Aby zakończyć kurs, który nie miał określonego terminu zakończenia, należy wysłać stosowną informację w formie mailowej na adres ischool@ilikeenglish.pl. Klient powinien podać dokładną datę planowanego zakończenia kursu, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Zakończenie kursu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Klienci informujący o zakończeniu kursu bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, kończą kurs po upływie miesiąca od daty otrzymania wypowiedzenia przez Szkołę i są zobowiązani do opłacenia lekcji, które zostały już zaplanowane na najbliższy miesiąc tj. 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.

6.4. W przypadku Klientów, którzy przestają uczestniczyć w kursie bez wcześniejszej informacji wysłanej do Szkoły, Szkoła naliczać będzie opłaty przez dwa pełne miesiące rozliczeniowe podczas których Klient był nieobecny, a kurs zostanie zamknięty po opływie tych dwóch miesięcy. Klient zobowiązany jest do opłacenia wszystkich lekcji przed zamknięciem kursu. Szkoła drogą windykacyjną dochodzić będzie zwrotu nieopłaconej należności.

6.5. Kurs na czas określony kończy się zgodnie z terminem określonym przez Klienta przed rozpoczęciem kursu. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość zakończenia kursu w terminie wcześniejszym, jednak zachowując przy tym miesięczny okres wypowiedzenia. Zasady wcześniejszego zakończenia kursu są takie same jak w przypadku zakończenia kursu na czas nieokreślony wymienione w pkt. 6.3.

6.6. Kurs zaplanowany na czas określony na wniosek Klienta może zostać przedłużony. Musi to być jednak potwierdzone przez Sekretariat Szkoły, w związku z tym, że w danym terminie po zakończeniu kursu może być już planowany kurs innego Klienta. Wtedy Szkoła może zaproponować inny termin lub innego lektora. Zalecane jest jak najwcześniejsze zgłoszenie informacji o chęci przedłużenia kursu.

6.7. Szkoła ma prawo do zakończenia udzielania kursu bez okresu wypowiedzenia w przypadku Klientów, którzy :

  1. a) co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonali płatności za Kurs po terminie lub zalegają z płatnością za jeden miesiąc.
  2. b) często odwołują zajęcia, jednocześnie nie chcąc brać za nie odpowiedzialności finansowej (patrz

dział X regulaminu – odwoływanie zajęć),

  1. c) są agresywni, nieuprzejmi w stosunku do personelu szkoły, sprawiając swoim zachowaniem, że pracownik szkoły czuje dyskomfort / zagrożenie,
  2. d) uporczywie nie przestrzegają Regulaminu Szkoły.

6.8. Klient ma prawo do zakończenia kursu bez okresu wypowiedzenia w przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji do Sekretariatu Szkoły ( patrz dział XIV regulaminu – reklamacje.)

VII. TERMIN, MIEJSCE I PLAN ZAJĘĆ

7.1. Częstotliwość, terminy, tematyka i forma prowadzonych zajęć ustalane są przed rozpoczęciem kursu. Klient ma wgląd do swojego harmonogramu zajęć w dedykowanej mu do tego Strefie Słuchacza na stronie panel.ilikeenglish.pl. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zmiany oczekiwań Klienta dotyczących tematyki lub formy zajęć (np. zmiana tematyki z ogólnej na angielski branżowy, zmiana zajęć online na stacjonarne, zwiększenie liczby Kursantów biorących udział w zajęciach) Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zgodnie z aktualnym cennikiem przypadającym na dzień zmiany.

VIII. ZASADY PŁATNOŚCI ZA KURS

8.1. Szkoła informuje Klienta jaka jest cena za jedną jednostkę lekcyjną przed rozpoczęciem kursu.

8.2. Płatności za kurs Klient dokonuje zawsze z góry za cały miesiąc, zgodnie z ilością lekcji przypadającą na dany miesiąc rozliczeniowy.

ROZLICZANIE KURSU Z REGULARNYM TERMINEM ZAJĘĆ

8.3. Klient za pierwszą lekcję próbną płaci na podstawie mailowego zaproszenia na pierwszą lekcję próbną zgodnie z datą płatności wskazaną w wiadomości. Szkoła wystawia fakturę Klientowi po otrzymaniu wpłaty.

8.4. Po zatwierdzeniu przez Klienta chęci kontynuacji kursu Szkoła wystawia Klientowi fakturę pro-forma równowartości wszystkich lekcji zaplanowanych na dany miesiąc rozliczeniowy. Klient zobowiązuje się opłacić fakturę pro-forma w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Szkoła wystawia fakturę po zaksięgowania wpłaty na koncie Szkoły.

8.5. W kolejnych pełnych miesiącach rozliczeniowych Szkoła wystawia fakturę pro-forma Klientowi do 12-tego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego. Klient zobowiązuje się opłacić fakturę pro-forma w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Szkoła wystawia fakturę po zaksięgowania wpłaty na koncie Szkoły.

8.6. W przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczeniowy, Klient miał odwołane lekcje, które zostały uznane za lekcje odwołane bezpłatnie, wartość nowej faktury jest stosownie pomniejszana o wartość tych lekcji .

8.7. Brak dokonanej wpłaty przez Klienta za dany miesiąc rozliczeniowy skutkuje wstrzymaniem się Szkoły od udzielania kursu aż do otrzymania wskazanej wpłaty na konto bankowe Szkoły. Z początkiem nowego miesiąca rozliczeniowego Szkoła doliczy ustawowe odsetki do każdego kolejnego dnia zwłoki w płatności.

8.8. Szkoła zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia kursu Klienta jeśli zwłoka w płatności przekracza 30 dni. Dodatkowo Szkoła drogą windykacyjną dochodzić będzie zwrotu nieopłaconej należności wraz z należnymi odsetkami doliczając obowiązkową płatność za niedochowanie miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z działem VI regulaminu.

ROZLICZANIE KURSU Z ELASTYCZNYM TERMINEM ZAJĘĆ W FORMIE PAKIETOWEJ

8.9. Klient za pierwszą lekcję próbną płaci na podstawie mailowego zaproszenia na pierwszą lekcję próbną zgodnie z datą płatności wskazaną w wiadomości. Szkoła wystawia fakturę Klientowi po otrzymaniu wpłaty.

8.10. Po zatwierdzeniu przez Klienta chęci kontynuacji kursu Szkoła wystawia Klientowi fakturę pro-forma równowartości wszystkich lekcji zaplanowanych na dany miesiąc rozliczeniowy. Klient zobowiązuje się opłacić fakturę  pro-forma w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Szkoła wystawia fakturę po zaksięgowania wpłaty na koncie Szkoły.

8.11. Klient umawia się ze Szkołą na realizację konkretnej liczby zajęć w każdym miesiącu. W przypadku chęci zmniejszenia liczby zajęć w pakiecie należy poinformować o tym Szkołę przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

8.12. Klient zobowiązuje się zrealizować ustaloną pakietową liczbę zajęć w każdym miesiącu rozliczeniowym. Na terminy zajęć umawia się bezpośrednio z Lektorem prowadzącym Kurs.

8.13. Klient zobowiązany jest do zapłaty z góry ustalonej liczby zajęć w miesiącu nawet w przypadku jeśli nie zrealizuje wszystkich wykupionych lekcji w ramach pakietu. Lekcje opłacone ale niezrealizowane nie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy i nie podlegają zwrotowi.

8.14. Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowaną lekcję lub przeniesienie jej na kolejny miesiąc rozliczeniowy tylko w przypadku jeśli umówiona lekcja była odwołana przez Lektora i nie udało się jej odrobić w ramach danego miesiąca rozliczeniowego.

8.15. Brak dokonanej wpłaty przez Klienta za dany miesiąc rozliczeniowy skutkuje wstrzymaniem się Szkoły od udzielania kursu aż do otrzymania wskazanej wpłaty na konto bankowe Szkoły. Z początkiem nowego miesiąca rozliczeniowego Szkoła może doliczyć ustawowe odsetki do każdego kolejnego dnia zwłoki w płatności.

8.16. Szkoła zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia kursu Klienta jeśli zwłoka w płatności przekracza 30 dni. Dodatkowo Szkoła drogą windykacyjną dochodzić będzie zwrotu nieopłaconej należności wraz z należnymi odsetkami doliczając obowiązkową płatność za niedochowanie miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z pkt. 6.3 i 6.4 regulaminu.

IX. LISTA POTWIERDZAJĄCA ODBYTE ZAJĘCIA

9.1. Na każdej lekcji stacjonarnej Lektor wraz z Klientem podpisują listę potwierdzającą odbyte zajęcia. Lista ta jest podstawą dla Szkoły do rozliczenia Klienta i Lektora za dany miesiąc. Lista nie obowiązuje w przypadku lekcji on-line, wtedy potwierdzeniem odbytych zajęć jest historia połączeń w używanym komunikatorze.

X. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

ZASADA ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ W PRZYPADKU KURSU Z REGULARNYM TERMINEM ZAJĘĆ

10.1. Szkoła i Lektor prowadzący kurs dla każdego zapisanego Klienta robią rezerwację danego terminu i nie przyjmują w tym czasie innych zleceń. W związku z indywidualnym charakterem zajęć oferowanych Klientowi, jakiekolwiek odwoływanie zajęć przez Klienta, wiąże się z utratą przychodu Lektora i Szkoły.

10.2. Klient ma prawo do bezpłatnego odwołania zajęć tylko w sytuacjach wyjątkowych zgłaszając to Lektorowi prowadzącemu kurs. Zgłoszenie takie musi być zgłoszone nie mniej niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane w okresie krótszym niż 24 godziny przed lekcją lub przewyższające wskazany poniżej limit są zawsze pełnopłatne.

10.3. Klient może bezpłatnie odwołać zajęcia w roku szkolnym 01.09.2023 – 31.08.2024 w ramach następujących limitów:

– Nie więcej niż 25% zajęć miesięcznie w maksymalnie 6 miesiącach rozliczeniowych w roku Szkolnym

– Każde odwołane zajęcia przewyższające limit 25% zmniejszają liczbę kolejnych miesięcy w limicie (każde 25% to strata jednego miesiąca z limitu np. Klient w jednym miesiącu odwołał 50% zajęć to limit miesięcy zmniejsza się do 5, lub Klient odwołał 75% zajęć w miesiącu to limit miesięcy zmniejsza się do 4 itd.)

10.4. Szkoła daje możliwość odrobienia odwołanej lekcji w innym terminie aby nie była ona liczona do limitów jako bezpłatne odwołanie. Termin ten Klient zatwierdza z lektorem prowadzącym kurs. Lekcja taka może być odrobiona tylko w formie online. Jednak mając na uwadze wszystkich stałych i nowo zgłaszających się klientów, możliwość ta nie może być nadmiernie wykorzystywana, gdyż prowadzi to do zamieszania w grafikach lektorów. Klientom, którzy mają problem z zachowaniem stałego terminu zaleca się kursy pakietowe z elastycznym terminem zajęć.

10.5. Lektor prowadzący kurs również w sytuacjach wyjątkowych takich jak urlop, choroba itp., ma prawo do odwołania zajęć. Lekcje odwołane przez Lektora są dla Klienta zawsze bezpłatne i nie są wliczane do limitu odwołanych zajęć.

10.6. W przypadku lekcji odwołanych przez Lektora prowadzącego kurs, Szkoła może zaproponować zastępstwo z innym Lektorem lub odrobienie lekcji z Lektorem prowadzącym kurs w innym terminie jeśli istnieje taka możliwość. Klient może propozycję przyjąć lub odrzucić.

10.7. W związku z tym, że płatności za zajęcia dokonuje się z góry za cały miesiąc, bezpłatne odwołanie lekcji skutkuje obniżeniem wartości faktury na kolejny miesiąc zgodnie z wartością lekcji odwołanej.

10.8. W przypadku Klientów, którzy przekroczą limit wspomniany w pkt. 10.3. lub Klientów, którzy przekładają zajęcia w każdym miesiącu rozliczeniowym, szkoła może:

  1. a) zaproponować Klientowi obowiązkowe przejście na ELASTYCZNY TERMIN ZAJĘĆ W FORMIE PAKIETOWEJ.
  2. b) utrzymać stały termin zajęć z jednoczesnym wprowadzeniem obowiązku płacenia za każdą kolejną odwołaną przez Klienta lekcję wartości 100% ceny lekcji
  3. c) Zaproponować Klientowi zmianę terminu zajęć lub lektora prowadzącego kurs z uwzględnieniem warunku 10.8.b

 

ZASADA ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ W PRZYPADKU KURSU ELASTYCZNY TERMIN ZAJĘĆ W FORMIE PAKIETOWEJ.

10.9. Klient ma prawo do bezpłatnego odwołania umówionych z Lektorem zajęć na nie mniej niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane przez Klienta w czasie krótszym niż 24 godziny przed lekcją są zawsze pełnopłatne i nie będą odrabiane w innym terminie.

XI. ZMIANY STAŁEGO TERMINU ZAJĘĆ LUB STAŁEJ LICZBY ZAJEĆ WYKUPYWANYCH W RAMACH PAKIETU

11.1. Na wniosek Klienta, za zgodą Sekretariatu Szkoły i Lektora prowadzącego kurs, można dokonać stałej zmiany terminu zajęć lub liczby zajęć w ramach pakietu.

XII DOKUPIENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ

12.1. Klient może dokupić dodatkowe zajęcia, które nie zostały uwzględnione w Harmonogramie Zajęć na dany miesiąc. Chęć dokupienia dodatkowej lekcji należy zgłosić w Sekretariacie Szkoły, a następnie dodatkowo ją opłacić zgodnie z wystawioną przez Szkołę fakturą.

XIII. SPÓŹNIENIA

13.1. Kursant przewidując swoje spóźnienie na zajęcia, ma obowiązek skutecznie poinformować Lektora prowadzącego kurs o tym spóźnieniu. Informacja taka uznana jest za skuteczną, jeśli jej odbiór zostanie potwierdzony przez Lektora (zalecany jest kontakt telefoniczny/sms). Lektor prowadzący kurs również ma obowiązek podjęcia próby kontaktu z Kursantem zanim uzna lekcję za odwołaną i opuści lokal.

13.2. W przypadku zajęć prowadzonych online, w oddziale Szkoły lub w lokalu wskazanym przez Klienta, jeśli lokal jest otwarty i istnieje możliwość poczekania w środku, Lektor poczeka na Kursanta bez względu na czas jego spóźnienia, pod warunkiem skutecznego poinformowania Lektora o tym spóźnieniu. Lektor nie ma obowiązku przedłużania swojego czasu pracy ze względu na spóźnienie Kursanta, lekcja kończy się zgodnie z czasem zapisanym w harmonogramie. W przypadku gdy Lektor czekając na Kursanta, pomimo prób kontaktu z Kursantem nie ma od niego odpowiedzi, Lektor opuszcza lokal po 40 minutach oczekiwania (licząc od czasu planowanego rozpoczęcia się zajęć) a lekcja taka jest pełnopłatna.

13.3.W przypadku zajęć prowadzonych poza oddziałem Szkoły, w lokalu wskazanym przez Klienta, jeśli lokal jest zamknięty i nie ma możliwość poczekania w środku, Lektor czeka na spóźnionego Kursanta maksymalnie 15 minut (licząc od czasu planowanego rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem wcześniejszego skutecznego poinformowania Lektora o spóźnieniu. Lektor nie ma obowiązku przedłużania swojego czasu pracy ze względu na spóźnienie Kursanta, lekcja kończy się zgodnie z czasem zapisanym w harmonogramie. W przypadku gdy Lektor czekając na Kursanta, pomimo prób kontaktu z Kursantem nie ma od niego odpowiedzi, Lektor opuszcza lokal po 15 minutach oczekiwania (licząc od czasu planowanego rozpoczęcia się zajęć) a lekcja taka jest pełnopłatna.

13.4. W przypadku spóźniania się Lektora na zajęcia, należy poinformować o tym Sekretariat Szkoły. W przypadku zgłoszenia o powtarzających się spóźnieniach Lektora, Dyrektor Szkoły podejmie odpowiednie kroki by sytuacja się nie powtarzała.

13.5. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta o powtarzających się spóźnieniach Lektora, jeśli łączna liczba spóźnień Lektora wynosi 100% długości jednostki lekcyjnej i utracony czas nie był i nie będzie odrobiony z Lektorem, Szkoła zaoferuje Klientowi jedną lekcję bezpłatnie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Istnieje również możliwość zaoferowania jednej lekcji za 50% ceny w kolejnym miesiącu rozliczeniowym w przypadku jeśli łączna liczba spóźnień lektora wynosi 50% długości jednostki lekcyjnej i utracony czas nie był i nie będzie odrobiony z Lektorem,

XIV. REKLAMACJE

14.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na lektora prowadzącego kurs. Reklamacje należy składać do Sekretariatu Szkoły na maila ischool@ilikeenglish.pl.

14.2. Po rozpatrzeniu Reklamacji Szkoła może:

– wyrazić zgodę na zakończenie kursu bez okresu wypowiedzenia,

– zaproponować zmianę lektora prowadzącego kurs.

14.3. Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które były przeprowadzone przez lektora przed zgłoszeniem reklamacji. Dlatego zaleca się zgłaszanie uwag jak najszybciej, aby Szkoła mogła szybko podjąć stosowne kroki w celu rozwiązania problemu.

XV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

15.1. O każdej zmianie Regulaminu Szkoła zobowiązuje się poinformować Klienta wysyłając elektroniczną wiadomość na adres email podany podczas zapisu Klienta na kurs.

15.2. Klient nie zgadzający się na wprowadzaną zmianę do Regulaminu, ma prawo do rezygnacji z Kursu ze skutkiem na pierwszy dzień wprowadzonej zmiany.

15.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

15.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023r