Klauzula informacyjna dla współpracowników i kandydatów do współpracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest:
I Like English Dorota Ostrowska, ul. 27 grudnia 17/19, lok. 508 ,61-737 Poznań.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie: na adres podany powyżej
– e-mailowo: odo@ilikeenglish.pl
– telefonicznie: +48 882 754 290, +48 539 202 130

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
a) w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy lub prawa cywilnego w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
b) w kolejnych naborach, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
c) jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie,
d) w celu realizacji obowiązków pracodawcy lub zleceniodawcy wynikających z prawa pracy lub innych aktów prawnych (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
e) w celu zgłoszenia osób do ubezpieczenia społecznego (art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych),
f) w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej (art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z Ustawą o rachunkowości),
g) w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów administratora – obrona interesów przedsiębiorcy).

3. Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 4 lat.

4. Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione:
a) naszym kursantom – dane niezbędne do przeprowadzenia kursu ( nie podajemy Twojego adresu zamieszkania) ,
b) naszym zaufanym podwykonawcom i współpracownikom,
c) podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń,
d) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.
Nie udostępniamyTwoich danych ani nie przekazujemy do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. W związku z udostępnieniem nam swoich danych osobowych masz prawo do:
a) uzyskania dostępu do swoich danych;
b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,
e) powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnimy Twoje dane, o zmianach dokonanych przez Ciebie w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie),
f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) żądania przenoszenia danych.

6. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosił się do nas
w pierwszej kolejności.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.